Starka baser

Kaliumhydroxid

Kaliumhydroxid (KOH) är en av många starkt frätande baser som lätt skadar huden. Basen är ett vitt fast ämne som som har en densitet på 2,004 g/cm3 och en vattenlöslighet på 1100 g/l. I det periodiska systemet står baserna: Natriumhydroxid och Kaliumhydroxid i samma grupp, därför liknar baserna varandra.
Kaliumhydroxid har en smältpunkt vid 406 °C och en kokpunkt vid 1320 °C. När man löser upp kaliumhydroxiden löser den upp sig och bildar kaliumjoner och hydroxidjoner. Kaliumhydroxiden används främst för tillverkning av såpa. Basen har en förmåga att lätt suga åt sig vatten och koldioxid, vilket gör att den används i industrier och laboratorier, platser där den hjälper till att ta bort all vattenånga och koldioxid ur gaser. Basen har även ett stort användningsområde i alkaliska batterier, engångsbatterier.
Kaliumhydroxid används som hjälpmedel för att höja pH-värdet i sura jordar. Den används som propplösare i avlopp samt i tvättmedel som inte innehåller fosfat. Kaliumhydroxid har även ett användningsområde inom livsmedel. Den används vid blötläggning av oliver och lutfisk och används även när man på ett kemiskt sätt skalar apelsiner.

external image 200px-Potassium_hydroxide.jpgKaliumhydroxid (KOH)


Natriumhydroxid

Natriumhydroxid har den kemiska betekningen NaHO. Natriumhydroxid är en stark bas som somsagt liknar Kaliumhydroxiden. Den har också den en vit fast form. den löser sig helt och hållet i vatten och också i etanol och metanol, men inte lika bra som Kaliumdioxiden.

Litiumhydroxid
Litiumhydroxid, betecknas LiOH, är otroligt frätande Det är ett vitt salt som suger åt sig vatten från luft och som i löser sig i vatten och gör lösningen basisk.
Litiumhydroxid framställs när litiummetall reagerar med vatten.
LiOH bildas också när man gör **elektrolys** av en vattenlösning av ett vattenlösligt litiumsalt med ett poröst **membran** som skiljer **anoden** och **katoden**.
Litiumhydroxid används i **rymdskepp** och **ubåtar** för att ta bort koldioxid från luften. LiOH används också för att tillverka andra litiumsalt.
external image piller_roda.jpg


Kalciumhydroxid
Kalciumhydroxid (eller släckt kalk) är en kemisk förening av grundämnena kalcium, syre och väte och betecknas Ca(OH)2.
Kalciumhydroxid bildas om **kalciumoxid** (bränd kalk) får reagera med **vatten**. Man säger att den brända kalken släcks med vattnet, så att man får släckt kalk. Om man spär ut det med jätte mycket vatten får man en lösning av kalciumhydroxid som kallas **kalkvatten**. Eftersom hydroxiden är en stark **bas**, är lösningen ganska så **frätande**.
Kalciumhydroxid har sitt användnings område inom **murbruk** (tillsammans med sand och vatten). Kalciumhydroxiden reagerar med **koldioxiden** i **luften** och omvandlas till **kalciumkarbonat** (krita). Det är det som gör att bruket blir så hårt. Samtidigt frigörs vattenmolekyler som avdunstar. Kalciumhydroxid används även när man kalkar markområden och sjöar för att motverka **försurning** och även för **vatten**- och **rökgasrening**.
**Luten** till **lutfisk** är en vattenlösning av bland annat kalciumhydroxid.